A Pasqua è a principale solennità di u cristianismu. Ssi celebra la Resurrezione di Gesù, accaduta u terzu giornu dopu a so morte in croce, come e scritu in i Vangeli. U tempu di A Pasqua, variabile di annu in annu, cade a domenica successiva a a prima luna piena di veranu, e determina anche u giornu di altre celebrazioni e tempi liturgici, come la Quaresima e A Pentecoste. Aa Pasqua cristiana presenta importanti liami, ma anche significative sferenze, con A Pasqua ebraica.